O nas

Witamy na stronie

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Tarnowie

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie jest publiczną placówką oświatową, jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasta Tarnowa, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. Nasza placówka istnieje od 1973 roku. W obecnym kształcie funkcjonuje od 1993 roku. Powstała w wyniku przekształcenia Wojewódzkiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 2 oraz Miejskiej Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 1.

Poradnia świadczy bezpłatną pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną oraz z zakresu doradztwa zawodowego dla dzieci i uczniów z przedszkoli, szkół i placówek związanych z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży mających siedzibę na terenie Miasta Tarnowa. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub placówki, poradnia udziela pomocy klientom zamieszkałym na terenie Miasta Tarnowa.

Naszym głównym celem jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb. Oferta skierowana jest również do rodziców, nauczycieli, pedagogów i innych osób zaangażowanych w rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży.

Celem głównym jest: wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz udzielanie im pomocy adekwatnej do potrzeb, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieciom i młodzieży z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, wzmacnianie u uczniów postaw i zachowań prospołecznych, wychowanie do wartości, współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz z doradztwa zawodowego, działania w zakresie profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.

 

Misja jest realizowana w haśle: TWOJE DOBRO W DOBRYCH RĘKACH!

Najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

 • korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i bezpłatne;
 • wszystkich pracowników poradni, zarówno pedagogicznych, jak i administracji i obsługi, obowiązuje tajemnica służbowa;
 • zgłaszającym się do nas gwarantujemy ochronę danych osobowych oraz postępowanie zgodne z kodeksem etyki;
 • w swoich działaniach wobec dziecka kierujemy się jego dobrem;
 • osoby zgłaszające się do poradni traktujemy z należytą godnością, poszanowaniem tożsamości i prywatności;
 • zachowujemy obiektywizm i tworzymy warunki pomocne w rozwoju osobistym klientów poradni;
 • badania diagnostyczne, terapie i inne formy pomocy przeprowadzamy na wniosek rodziców, opiekunów prawnych lub pełnoletnich uczniów;
 • wskazujemy rodzicom najlepsze dla dziecka rozwiązania, wspieramy w podejmowaniu decyzji;
 • gwarantujemy rodzicom prawo do uzyskania rzetelnych informacji dotyczących wyników badań dziecka oraz wskazań postdiagnostycznych.

Poradnia zatrudnia wykwalifikowany zespół specjalistów: psychologów, pedagogów, oligofrenopedagogów, tyflopedagogów, surdopedagoga, logopedów, neurologopedów, neurologopedę klinicznego, surdologopedę, neuroterapeutów EEG Biofeedback i doradców zawodowych. Wszyscy pracownicy, wykorzystując swoje umiejętności i doświadczenie, oferują pomoc zgłaszającym się do poradni dzieciom, uczniom, rodzicom oraz nauczycielom. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju szkoleniach, kursach i warsztatach. Podejmują studia podyplomowe, aktualizując na bieżąco swoją wiedzę i warsztat pracy.

Komu pomagamy? 

 • dzieciom w wieku od 0. do 3. roku życia zamieszkałym w Tarnowie,
 • dzieciom przedszkolnym,
 • dzieciom i młodzieży uczącej się w tarnowskich szkołach wszystkich typów,
 • rodzicom i nauczycielom.

W Poradni działa, jako jeden spośród trzech funkcjonujących w placówkach publicznych w Mieście Tarnowie, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, w skład którego wchodzą psycholodzy, pedagodzy specjalni, neurologopedzi, neurologopeda kliniczny, logopedzi. Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności aż do momentu rozpoczęcia nauki szkole – wymagana jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Kiedy i jak można się do nas zgłosić?

Dzieci i młodzież uczącą się przyjmujemy na wniosek rodzica.

Uczeń pełnoletni może zgłosić się sam.

Sekretariat przyjmuje wniosek, a następnie zawiadamia osoby zainteresowane o terminie spotkania z psychologiem, pedagogiem, logopedą lub doradcą zawodowym w Poradni.

 

Procedury wydawania orzeczeń i opinii dostępne są na stronie poradni pod linkami:

https://www.ppptarnow.pl/orzecznictwo/

https://www.ppptarnow.pl/opiniowanie/