Pomoc psychologiczna

Dla dzieci i młodzieży:

 • przeprowadzamy badania psychologiczne dzieci i młodzieży zgłaszanych do poradni na prośbę rodziców / opiekunów (w razie potrzeby, badania przeprowadzamy również u dziecka w domu)
 • przeprowadzamy badana przesiewowe w przedszkolach
 • diagnozujemy poziom rozwoju intelektualnego i emocjonalnego (również u dzieci niesłyszących i słabo słyszących, niewidzących i słabo widzących, dzieci autystycznych)
 • prowadzimy terapię psychologiczną (indywidualną lub grupową) dzieci i młodzieży
 • z zaburzeniami rozwojowymi lub zaburzeniami zachowania, w tym m.in. (dzieci nadpobudliwych psychoruchowo oraz z trudnościami w koncentracji, zahamowanych emocjonalnie, dzieci autystycznych, dzieci, u których stwierdzono dysleksję, dysortografię, dysgrafię, dyskalkulię, prowadzimy terapię EEG Biofeedback, pomagamy dzieciom zdolnym rozwijać swoje umiejętności i uzdolnienia, prowadzimy indywidualne oraz grupowe poradnictwo i doradztwo zawodowe, również dla uczniów z problemami zdrowotnymi, prowadzimy zajęcia warsztatowe dla uczniów na terenie szkół).

Dla rodziców:

 • udzielamy porad wychowawczych, wspierając rodziców i opiekunów w trudnym procesie wychowania i edukacji dziecka
 • udzielamy wskazówek do pracy z dzieckiem w domu
 • zgodnie z zapotrzebowaniem prowadzimy prelekcje i zajęcia warsztatowe o różnorodnej tematyce
 • prowadzimy program psychoedukacyjny “Szkoła dla rodziców”.

Dla nauczycieli:

 • organizujemy spotkania – grupy wsparcia dla nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół i przedszkoli
 • prowadzimy zajęcia warsztatowe
 • uczestniczymy w posiedzeniach rad pedagogicznych w przedszkolach i szkołach
 • konsultujemy indywidualne sprawy uczniów.

Dysponujemy dobrze wyposażonymi gabinetami psychologicznymi oraz wykorzystujemy nowoczesne metody badań. W ramach stałych dyżurów przeprowadzamy konsultacje psychologiczne dla nauczycieli i rodziców