Programy realizowane ze środków budżetu państwa

Znaki strona WWW ŚBP

Program „Za życiem”
na lata 2022-2026

Zadania z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 64) w zakresie: Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712).

Zadanie 2.4. Priorytet II Programu:
Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku
w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

DOFINANSOWANIE
Dotacja celowa w wysokości 3 039 960,00 zł
(słownie: trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt PLN 00/100)

CAŁKOWITA WARTOŚĆ
3 039 960,00 zł
(słownie: trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt PLN 00/100)