Szkoła dla rodziców i wychowawców

To program psychoedukacyjny, który uczy nowych umiejętności w porozumiewaniu się z dziećmi. Udział w tym programie jest dobrowolny, wynikać powinien z własnej decyzji, opierającej się na potrzebie zmiany we wzajemnych relacjach w kontakcie z dzieckiem. Celem zajęć jest nauczenie rodziców/wychowawców praktycznych umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi, rozwijanie ich kompetencji wychowawczych i społecznych.

 

Program ten jest cyklem spotkań warsztatowych, realizowanych w grupie do kilkunastu osób. Pracując w grupie rodzice/wychowawcy mają możliwość uczenia się razem z innymi i od innych. Aby każdy mógł czuć się bezpiecznie uczestników grupy obowiązują zasady dyskrecji, wzajemnego szacunku, bez oceniania się i doradzania.

 

Tematyka zajęć obejmuje budowanie relacji dorosły – dziecko, w szczególności:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

 

Zapisy na zajęcia w sekretariacie poradni.