“Za życiem”

11.03.2024

ZAPROSZENIE   

dla rodziców dzieci korzystających w poradni

z zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju i programu „Za Życiem”

Pewna grupa dzieci przejawia trudności w odbiorze bodźców sensorycznych, co ma znaczący wpływ na jakość ich życia i skutkuje problemami
z uczeniem się i codziennym funkcjonowaniem. Dziecko zachowuje się nieadekwatnie do sytuacji, reaguje inaczej niż rówieśnicy, przejawia zróżnicowane skrajne emocje. Przyczyn może być wiele. Jedną z nich jest nieprawidłowe odbieranie wrażeń zmysłowych z ciała i otoczenia oraz nieumiejętność ich regulacji. Dlatego też zapraszamy do udziału w warsztatach: 

17 kwietnia 2024 r. o godzinie 16.00 odbędą się warsztaty:

 „Sygnały sensoryczne dziecka – sposoby na regulację” 

miejsce spotkania: sala gimnastyczna Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Chyszowska 3

Spotkanie poprowadzi mgr Emilian Jewuła – fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Zainteresowanych rodziców prosimy o zgłoszenie chęci udziału w warsztatach osobiście lub telefonicznie w sekretariacie poradni (pok. 5)
do dnia 16.04.2024 r.: tel. 14 655 99 95.

Zapraszamy!

Zespół WWR

Zadanie finansowane z budżetu państwa

28.02.2024

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w 2024 r. program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY Działanie 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie będzie realizowany na terenie miasta Tarnowa – jak dotychczas – przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przy ul. Chyszowskiej 3. Poradnia została wyznaczona do pełnienia funkcji tzw. Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO).

Przypominamy, że zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju w ramach programu obejmujemy dzieci niepełnosprawne, posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub dzieci, u których lekarz stwierdził zagrożenie niepełnosprawnością.

Dzieci, które były zakwalifikowane do wsparcia w poprzednich edycjach już w lutym 2024 r. rozpoczęły zajęcia. Z naszymi podopiecznymi pracuje wykwalifikowany zespół specjalistów przygotowanych do prowadzenia oddziaływań pobudzających rozwój psychoruchowy i społeczny małych dzieci. Obecnie jest to aż 25 osób, pośród których znajdują się rehabilitanci, terapeuci SI, pedagodzy specjalni (tyflopedagodzy, surdopedagodzy, oligofrenopedagodzy), psycholodzy, neurologopedzi i dogoterapeuta.

Różnorodność oferowanych zajęć, jak również komplementarność oddziaływań powoduje, że program cieszy się dużym powodzeniem.

Poniżej zamieszczamy kilka fotografii z zajęć praktycznych.

2.10.2023

Konsultacje psychologów w ramach programu „Za życiem”

Zapraszamy rodziców i opiekunów dzieci objętych zajęciami terapeutycznymi w ramach programu „Za życiem” na indywidulane bezpłatne konsultacje z psychologami.

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 jest realizowany na terenie miasta Tarnowa przez naszą poradnię pełniącą funkcję tzw. wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO).

Poradnia koordynuje PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY Działanie 2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie.

Realizacja zadania wynika z Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1020 z dnia 21 kwietnia 2022 r. zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Miastem Tarnów. Zadanie jest finansowane z budżetu państwa.

Specjaliści odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące zagadnień rozwoju dziecka i wspomagania tego rozwoju. Pomogą we wskazaniu właściwych dla dziecka i rodziny form kompleksowej i specjalistycznej pomocy, doradzą jak przystosować warunki w miejscu zamieszkania dziecka do jego potrzeb oraz możliwości wsparcia z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej. Zapraszamy także rodziców, którzy całkiem niedawno uzyskali dla swojego dziecka opinię z publicznej poradni o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i nie wiedzą po jakie formy pomocy mogą sięgnąć. Z oferty mogą skorzystać rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola na terenie Tarnowa, a jeśli dziecko jeszcze nie uczęszcza do przedszkola, to warunkiem przyjęcia jest miejsce zamieszkania na terenie Miasta Tarnowa – mówi Renata Mielak, dyrektor poradni.

Konsultacji udzielają psycholodzy – specjaliści w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Pani mgr Jessika Podgórska i Pani mgr Anna Romanowicz.

Na konsultacje należy się wcześniej umówić telefonicznie w Sekretariacie Poradni pod nr tel. 14 655 99 95.

Terminy konsultacji:

psycholog mgr Jessika Podgórska psycholog mgr Anna Romanowicz
3.10.2023 r. 13:00-14:00 9.10.2023 r. 12:30-13:30
4.10.2023 r. 11:00-12:00 11.10.2023 r. 17:00-18:00
11.10.2023 r. 11:00-12:00 16.10.2023 r. 12:30-13:30
17.10.2023 r. 13:00-14:00 18.10.2023 r. 17:00-18:00
18.10.2023 r. 11:00-12:00 19.10.2023 r. 13:30-14:30
25.10.2023 r. 11:00-12:00 20.10.2023 r. 16:00-17:00
31.10.2023 r. 13:00-14:00 23.10.2023 r. 12:00-13:30
15.11.2023 r. 10:00-12:00 25.10.2023 r. 17:00-18:00
21.11.2023 r. 13:00-14:00 26.10.2023 r. 13:30-15:30
22.11.2023 r. 10:00-12:00 27.10.2023 r. 16:00-18:00
29.11.2023 r. 10:00-12:00 30.10.2023 r. 12:00-13:30
5.12.2023 r. 13:00-14:00 2.11.2023 r. 14:00-16:30
6.12.2023 r. 11:00-12:00 3.11.2023 r. 16:00-18:00
13.12.2023 r. 11:00-12:00 6.11.2023 r. 12:00-13:30
19.12.2023 r. 13:00-14:00 17.11.2023 r. 16:00-17:00
20.12.2023 r. 11:00-12:00 24.11.2023 r. 16:00-17:00
1.12.2023 r. 16:00-17:00
8.12.2023 r. 16:00-17:00
15.12.2023 r. 16:00-17:00

04.09.2023

„Za życiem” w naszej Poradni

Prowadzimy kolejną edycję programu wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Poradnia jako Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy (WOKRO) organizuje i koordynuje zajęcia dla dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Miastem Tarnów.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć w ramach programu są:

 

  • wiek dziecka: od urodzenia do podjęcia nauki w szkole (w programie nie mogą brać udziału dzieci, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej),
  • miejsce zamieszkania dziecka: na terenie Miasta Tarnowa – jeśli nie uczęszcza do przedszkola, a jeśli uczęszcza – to przedszkole na terenie Miasta Tarnowa,
  • złożenie wniosku o przystąpienie do programu wraz z dokumentacją potwierdzającą niepełnosprawność lub zagrożenie niepełnosprawnością dziecka, w szczególności opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, a w przypadku zagrożenia niepełnosprawnością zaświadczenie lekarskie od lekarza pediatry lub lekarza specjalisty wraz z określeniem schorzenia zgodnie z ICD-10 (ICD-11). Należy zapoznać się z regulaminem https://www.ppptarnow.pl/wp-content/uploads/2022/07/Regulamin-Za-zyciem-na-lata-2022-2026.pdf

Obecnie w programie bierze udział 92 dzieci i ich rodzin. W zależności od potrzeb zapewniamy dzieciom do 5 godzin w tygodniu dodatkowych zajęć z psychologami, pedagogami specjalnymi, neurologopedami, fizjoterapeutami i rehabilitantami. Pośród kadry można znaleźć oligo-, tyflo- i surdopedagogów, a także neurologopedów klinicznych, balbutologa, dogoterapeutę, specjalistów w zakresie masażu klasycznego, punktowego, NDT Bobath.

Uzgadniamy z rodzicami rodzaje i terminy zajęć. Sukcesywnie wzbogacamy także zaplecze pomocy dydaktycznych do prowadzenia różnych form terapii.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 


28.02.2022

Szanowni Państwo,

Informujemy, że program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” na lata 2022 – 2026 będzie realizowany na terenie miasta Tarnowa przez naszą poradnię jako jednostkę wyznaczoną do pełnienia funkcji tzw. wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO).

Program będzie realizowany zgodnie z Uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (można się z nią zapoznać tutaj https://monitorpolski.gov.pl/M2022000006401.pdf ).

 

Do naszych zadań odnosi się:

PRIORYTET II. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA I JEGO RODZINY

2.4. Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie

 

Celem działania programu w tym priorytecie jest zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. W Polsce, w ramach programu, przewiduje się wyodrębnienie (lub kontynuację funkcjonowania) 380 powiatowych placówek, pełniących rolę wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnych, których stan kadrowy oraz zaplecze techniczne i merytoryczne zapewni kompleksowość działań, a tym samym będzie odzwierciedlać interdyscyplinarny charakter świadczonych usług.

Sposób realizacji zadań na lata 2022-2026 w przypadku już funkcjonujących wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjnych, a takim właśnie była nasza placówka, będzie kontynuowany na zasadach spójnych z tymi realizowanymi w latach 2017–2021.

Planuje się, że dodatkowe zajęcia dla dzieci i ich rodzin będą prowadzone w wymiarze do co najmniej 5 godzin tygodniowo dla ok. 20% dzieci obecnie objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, a legitymujących się najcięższymi schorzeniami oraz dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.

Obecnie oczekujemy na podpisanie przez MEiN porozumienia w tej sprawie. Następnie będziemy wdrażać  poszczególne etapy postępowania formalno-prawnego, zgodnie z wymogami koniecznych do zastosowania ustaw, jak np. ustawa Prawo zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania i czasochłonność prowadzenia procedur, przewidujemy, że realizacja zajęć może rozpocząć się po połowie kwietnia br. Dołożymy wszelkich starań, aby proces ten maksymalnie przyspieszyć, o czym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

 


Opis programu
Regulamin
Wniosek zgłoszenia do programu “Za życiem”
Rozporządzenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1712).

Rozporządzenie (Dz. U. z 2023r. poz. 1801)

Program "Za Życiem"

Szanowny Rodzicu!

Jeśli mieszkasz w Tarnowie możesz skorzystać z dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dla swojego dziecka

w ramach programu

„Za życiem”

Bezpłatna, natychmiastowa i specjalistyczna pomoc jest

w zasięgu ręki!

 oferujemy zajęcia logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, rehabilitacji ruchowej z elementami integracji sensorycznej oraz dogoterapię

 do 5 godzin w tygodniu

wsparcie przez minimum 12 miesięcy z możliwością przedłużenia

Dla kogo?    

Programem mogą być objęte dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Co musisz zrobić?                                                                                              

Posiadać opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Złożyć odpowiedni wniosek w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie                     

ul. Chyszowska 3

                  tel. 14 655 99 95 

e-mail: sekretppp@umt.tarnow.pl

www.ppptarnow.pl

Zadanie z zakresu administracji rządowej, wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest finansowane z budżetu państwa. Program jest przewidziany na lata 2017-2021.

 


Zapowiedź kontynuacji programu „Za życiem” na lata 2022-2026

W dniu 4 stycznia br. odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia.

Konferencja dotyczyła realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w latach 2022-2026, w tym wysokości środków finansowych, które rząd przeznaczy na ten cel, a także informacji o uruchomieniu nowych działań w jego ramach.

Szczegóły w poniższych linkach:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konferencja-prasowa-dotyczaca-programu-za-zyciem-z-udzialem-wiceminister-marzeny-machalek

https://www.gov.pl/web/rodzina/za-zyciem-prawie-6-mld-zl-na-realizacje-programu-w-najblizszych-latach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie w trakcie pierwszej edycji programu w latach 2017-2021 pełniła funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego (WOKRO) na terenie miasta Tarnowa. Będziemy informować Państwa o dalszych losach programu niezwłocznie po otrzymaniu bliższych informacji ze strony resortów odpowiedzialnych za jego realizację.

 


 

Dogoterapia – artykuł oraz galeria zdjęć z zajęć prowadzonych w naszej poradni:

Link do artykułu

 


 

Warto wiedzieć, że:  

  • zajęcia prowadzą wykwalifikowani specjaliści
  • dla każdego dziecka zespół terapeutów przygotowuje indywidualny plan pracy
  • zajęcia odbywają się w odpowiednio do tego przygotowanych pomieszczeniach
  • godziny zajęć są dostosowane do indywidualnych potrzeb dziecka i jego rodziców
  • parking przy zajezdni autobusowej
  • dojazd liniami autobusowymi: 2, 41, 210, przystanek Kochanowskiego-Chyszowska – odległość od poradni ok. 20 m.

plakat_budzet_panstwa_dofinansowanie