Diagnoza

W zakresie diagnozy proponujemy badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz badania predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci i uczniów pod kątem:

  • oceny możliwości rozwojowych, intelektualnych;
  • uzdolnień specjalnych;
  • dojrzałości szkolnej;
  • diagnozy dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii;
  • trudności dydaktycznych i niepowodzeń szkolnych;
  • rozwoju i kształtowania mowy;
  • przyczyn trudności wychowawczych i emocjonalnych;
  • predyspozycji do wykonywania różnych zawodów;
  • orzecznictwa i opiniowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnych;

 Diagnoza odbywa się na wniosek rodziców/pełnoletniego ucznia złożony w poradni (druk do pobrania)