Opiniowanie

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

1) wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
2) odroczenia obowiązku szkolnego,
3) zwolnienia z nauki drugiego języka obcego,
4) objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
5) dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb,
6) zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
7) przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
8) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
9) zezwolenia na zatrudnienie młodocianego,
10) braku przeciwwskazań do wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych,
11) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
12) objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej,
13) inna opinia związana z kształceniem i wychowaniem dziecka,
14) informację o wynikach diagnozy,
15) specyficznych trudności w uczeniu się,
16) w innych sprawach określonych w odrębnych przepisach.

Opinie wydaje się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od dnia złożenia wniosku.