Terapia

W zakresie terapii proponujemy:

 • wspieranie dziecka i rodziców w trudnych sytuacjach rodzinnych, wychowawczych i emocjonalnych;
 • terapię pedagogiczną dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu; dla dzieci z diagnozą ryzyka dysleksji;
 • zajęcia rozwijające sprawność grafomotoryczną i manualną dzieci przedszkolnych;
 • terapię pedagogiczną dla dzieci z uogólnionymi trudnościami w nauce;
 • terapię logopedyczną (wady wymowy, stymulowanie rozwoju mowy w przypadku opóźnień, terapia jąkania, kształtowanie kompetencji językowych i komunikacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych);
 • pomoc psychologiczną dla uczniów z problemami osobistymi i szkolnymi;
 • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych i szkolnych;
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka;
 • terapię EEG Biofeedback;
 • trening jedzenia;
 • terapię psychologiczną dla dzieci i uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • trening umiejętności społecznych – zajęcia w małej grupie ukierunkowane na ćwiczenie umiejętności społecznych;
 • zajęcia wspierające rozwój uczniów zdolnych.

 

Kwalifikacja do zajęć terapeutycznych  prowadzona jest przez specjalistów – należy złożyć w sekretariacie wniosek o przyjęcie do poradni (Druki do pobrania).