Pomoc pedagogiczna

Dla dzieci i młodzieży:

 • przeprowadzamy badania pedagogiczne dzieci, młodzieży zgłaszanych do poradni na prośbę rodziców, opiekunów (w racie potrzeby badamy również w domu zgłoszonego dziecka)
 • diagnozujemy pedagogicznie dysortografię, dysgrafię, dysleksję i dyskalkulię
 • diagnozujemy pedagogicznie dzieci z niepełnosprawnościami
 • diagnozujemy pedagogicznie dzieci uzdolnione i utalentowane
 • prowadzimy pedagogiczną terapię grupową z elementami Metody Dennisona – kinezjologii edukacyjnej
 • prowadzimy zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju
 • prowadzimy zajęcia korekcyjno – kompensacyjne z zakresu czytania i pisania dla dzieci z diagnozą ryzyka dysleksji
 • prowadzimy indywidualne i grupowe treningi efektywnego uczenia się

Dla rodziców:

 • popularyzujemy wiedzę pedagogiczną i udzielamy wskazówek, instruktażu do pracy z dzieckiem w domu
 • opracowujemy indywidualne programy pracy terapeutycznej w domu
 • zgodnie z zapotrzebowaniem prowadzimy prelekcje i zajęcia warsztatowe o różnorodnej tematyce
 • opracowujemy materiały informacyjne i szkoleniowe dla rodziców

Dla nauczycieli:

 • uczestniczymy w spotkaniach rad pedagogicznych w przedszkolach i szkołach
 • prowadzimy zajęcia warsztatowe dla nauczycieli z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • współpracujemy z pedagogami szkolnymi przy opracowywaniu programów edukacyjno – terapeutycznych dla dzieci pozostających pod opieką poradni.
 • W ramach stałych dyżurów przeprowadzamy konsultacje pedagogiczne dla nauczycieli i rodziców.